Хүрээ тудуунче шефтээшкин
Вернуться к обычному виду
Официальный сайт органов местного самоуправления городского поселения города Шагонар Улуг-Хемского кожууна республика Тыва
официальный сайт

Хүрээ тудуунче шефтээшкин


  • 6 апреля 2019

    Хүрээ тудуунче шефтээшкин


    Шажын-чүдүлге оран-савазы черле чоннуң ачы-дузазы-биле туттунар. Эрткен чылдың төнчүзүнде «Он-Кум» ачы-дуза фондузун тургузуп, удуртукчузу кылдыр Омак Чигир-оолович Хертекти томуйлаан. Фондунуң кол сорулгазы — 2019 чылдың чай дургузунда улуг орук белдиринде хүрээ тудуун доозар деп дидим хуусааны салган болгаш ачы-дуза чедирилгезин мөөңнеп тургаш тудугже чарыгдаар, ажылчын бөлүктү удуртур. 
    Эрткен неделяда кожуун чагыргазының эр хиндиктиг ажылдакчылары субботникке киржип, хүрээ тудуунуң девискээрин аштап-арыглааннар. 

    Бөгүн, апрель 5-те, хүрээ тудуунга «Дайынчы акы-дуңмалышкы» деп Тываның шериг патриотчу организациялар каттыжыышкыны субботникке киржип келген. Бо организацияның удуртукчузу Тываның Дээди Хуралының комитет даргазы Юрий Валерьевич Кара-оол баштаан Тываның аңгы-аңгы кожууннарындан келген 156 шериг патриотчу организацияларнын кежигуннери шефтээшкинге киришкен. Хүрээ тудуунуң ийиги каъдынче тудуг материалдарын (цемент, блоктар, арматура, элезин) үндүргеш, чыып, тудугжулар чурттаар вагончик чанынга тудуг материалдарын шыгжаар, чаъс-чардан камгалаар серини кылганнар. Тудугнуң чанында чагыларга "Тываэнерго" ажылчыннары дүнеки үеде чырып турар прожекторларны салган.
Возврат к списку