Вернуться к обычному виду
Официальный сайт органов местного самоуправления городского поселения города Шагонар Улуг-Хемского кожууна республика Тыва
официальный сайт

КАТАП БАЗА КЫШ КЕЛИР...


 • 20 июня 2019

  КАТАП БАЗА КЫШ КЕЛИР...

  Кожууннуң культура төвүнге Шагаан-Арыг хоорайның каът бажыңнарының капиталдыг септелгезиниң болгаш кышка белеткелиниң дугайында чон чыыжын эрттирген. Хуралга ТР-ның тудуг сайыды Е.Ю.Овсянников, ТР-да капиталдыг септелге фондузунуң директору М.Б.Дагба, кожуун чагыргазының даргазы Р.М.Чудаан-оол болгаш өске-даа удуртукчулар киришкен.
  Капиталдыг септелге фондузунуң директору Мерген Балыкаевич 2016 чылдан тура ук албан черин удуртуп келгенин, каът бажыңнарның чурттакчылары капиталдыг септелге чорудары-биле дадывыр акша төлээри албан дээрзин сагындырып, шагаан-арыгжыларның өрези 38 миллион чедип турарын дыңнаткан.
  2017 чылда Саян-Шушенск 5 дугаар бажыңны, 2018 чылда 4 дугаар бажыңның подвалының капиталдыг септелгезин кылган. Бо чылын септелге кылыр дээрге чурттакчылардан дадывыр акшалар төлеттинмейн турар. А кандыг-даа ажылды кылырда акша херек дээрзи билдингир. "Төп одалгада коштунган чаагайжыды туттунган бажыңга таарымчалыг байдалга чурттаар дизе, үе-шаанда кышка удур септелгени чорудар. А бисте септелге кылыр акша чок. Боттарыңарның мурнуңарга база харыысалгалыг болуп көрүңер. Дадывырны хоойлу ёзугаар ыяап төлевирин бээр, өрези көвүдей бээрге судче киирер ужурга таваржыр бис. Субсидиядан кылдырып, эвээш-биче-даа болза өрелериңер дуглап көрүңер..." деп Мерген Балыкаевич чугаалаан.

  Кыжын бажыңы соок, чамдык бажыңнар чылыг болуп турары хоорзаларның ишти дат долуп, эргижирээнинден, хоорай чаа туттунуп турда-ла салган эрги "гармошка" батареялар чылытпас апарганындан чара теп, доңа бээрин тайылбырлап, билдинмес айтырыгларны чугаалашкан.

  Ам база-ла кыш дүжер. Харлыг кыштың соогу хаарып кээрге кээп миннип келбейн, харыысалгалыг болуп, септелгеже кирери чугула.
Возврат к списку